ვაკანსიები

ვაკანსიები

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კორპორაციული პასუხისმგებლობის მენეჯერი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 16-05-2022 ბოლო ვადა: 16-06-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კორპორაციული პასუხისმგებლობის მოკლე და გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება;
 • ბიუჯეტის ფორმირება და შემდგომი მონიტორინგი;
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულების საქმიანობის მუდმივი მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება;
 • მისოს საინფორმაციო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემების დროული და კვალიფიციური გადაწყვეტა;
 • სიახლეების დაგეგმვა, მომზადება და გავრცელება, მედია შეხვედრების ორგანიზება, მედიამონიტორინგი, ციფრული კომუნიკაციის წარმართვა;
 • მისოს შესახებ ცნობიერების და პოზიტიური ტენდენციის ზრდის ხელშეწყობა;
 • შიდა ორგანიზაციულ ურთიერთობაზე ზრუნვა, შესაბამისი ღონისძიებების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება;
 • მისოს სიახლეების შესახებ თანამშრომლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, შიდა კომუნიკაციის პროცესის მართვა და განვითარება; 
 • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელების უზრუნველყოფა;
 • კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლა და დანერგვა;
 • CSR პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება;
 • კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით განხორციელებულ აქტივობებზე ანგარიშების გაცნობა თანამშრომლებისთვის, მომხმარებლებისა და პარტნიორებისთვის;
 • საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ინვესტორებთან ურთიერთობა, ანგარიშგების წარმოება;
 • მიმართულების მუშაობისთვის აუცილებელი ყველა დოკუმენტის, პროცედურის, ინსტრუქციის მოწესრიგება, საჭიროებისამებრ დროული განახლების ინიცირება და შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (სასურველია საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგის ან ჟურნალისტიკის მიმართულებით); 
 • აღნიშნულ სფეროში მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;  
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილი ცოდნა; 
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • ორგანიზაციული უნარ-ჩვევები, დაგეგმვისა და სამუშაო დროის ოპტიმალურად განაწილების უნარი, გუნდური მუშაობის უნარი.


 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ინფორმაციული ტექნოლოგიების უმცროსი სპეციალისტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 17-05-2022 ბოლო ვადა: 17-06-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • ქსელში წარმოქმნილი პრობლემების ლოკალიზაცია და აღმოფხვრა;
 • ორგანიზაციის თანამშრომლების ტექნიკური მხარდაჭერა;
 • ოპერაციული სისტემებისა და სამომხმარებლო პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია პერსონალურ კომპიუტერებზე;
 • პერსონალური კომპიუტერების ტექნიკური ზედამხედველობა;
 • კომპიუტერული ტექნიკის დაზიანების ლოკალიზაცია და აღმოფხვრა;
 • ორგანიზაციის შიდა IP ტელეფონების ინსტალაცია და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;
 • თანამშრომლების კონსულტირება კომპიუტერულ ტექნიკასთან მუშაობის საკითხებზე.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • სასურველია უმაღლესი განათლება;
 • სასურველია Windows Server 2012/2016/2019 - Active Directory, Domain Controller  -  თან მუშაობის გამოცდილება;
 • სასურველია (Asterisk, VMware) ცოდნა;
 • ოპერაციული სისტემების  ცოდნა;
 • აპარატული უზრუნველყოფის ტექნიკური მახასიათებლების, კუნსტრუქციული თავისებურებებისა და ექსპლოატაციის რეჟიმების ცოდნა;
 • აპარატული უზრუნველყოფის დაზიანების დიაგნოსტირება და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;
 • სამომხმარებლო პროგრამული უზრუნველყოფის ცოდნა;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა და საქმისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა
 • კოლეგიალურობა, გუნდურობა, არაკონფლიქტურობა
 • სწავლის და განვითარების სურვილი.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე (ანაზღაურებადი სტაჟირება) - თბილისი

გამოქვეყნდა: 16-05-2022 ბოლო ვადა: 16-06-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება; 
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება; 
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში; 
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება; 
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება;
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება;
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება; 
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული; 
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

შესაბამისობის სპეციალისტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 13-05-2022 ბოლო ვადა: 10-06-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • მისოს საქმიანობის კანონშესაბამისობის უზრუნველყოფა;
 • მისოს საქმიანობასთან, მომსახურებასთან და საფინანსო პროდუქტების მიწოდებასთან დაკავშირებული პროცესების, პოლიტიკების, დებულებების, ინსტრუქციების და ხელშეკრულებების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის რეგულარული კონტროლი, შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმვა, შესაბამისობის რისკების იდენტიფიცირება, მათი შემცირების მიზნით რეკომენდაციების მომზადება, დასკვნის წარმოდგენა;
 • მოქმედი სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის, სტრუქტურული ერთეულების დებულებების, მართვის და ხელმძღვანელი ორგანოების მუშაობის წესების და პროცედურების შედარება კანონის მოთხოვნებთან, შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმვა და დასკვნის წარმოდგენა;
 • შესაბამისობის კუთხით გამოვლენილი დარღვევების ან/და აუდიტის რეკომენდაციების შესაბამისად, სამოქმედო გეგმის შემუშავება და იმპლემენტაციის კონტროლი, აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით;
 • მარეგულირებელ კანონმდელობაში მომხდარი ცვლილებების  კონტროლი, აღნიშნულის თაობაზე მისოს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ის ინფორმირება და საფინანსო პროდუქტების მიწოდებასთან დაკავშირებული პროცესების, პოლიტიკების, დებულებების, ინსტრუქციების, სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის, სტრუქტურული ერთეულების დებულებების, მართვის და ხელმძღვანელი ორგანოების მუშაობის წესების და პროცედურების ცვლილებების უზრუნველყოფა;
 • მისოს შიდასამართლებრივი დოკუმენტების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, მათი კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით;
 • კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების გავლენის შეფასება სამართლებრივ რისკებზე, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ინფორმირება და მათ ასაცილებლად სათანადო ზომების დაგეგმვა;
 • ეროვნულ ბანკთან ან/და სხვა სახელმწიფო ან კერძო ორგანიზაციებიდან მიღებული მარეგულირებელი კანონმდებლობის პროექტების განხილვაში მონაწილეობის მიღება და შესაბამისი შენიშვნების/კომენტარების გაგზავნა;
 • კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიმართულებით, თანამშრომელთა ტრენინგების დაგეგმვა და ჩატარება, მათი შესაბამისობის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების მიზნით.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი იურიდიული განათლება;
 • იურიდიულ სფეროში მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • საფინანსო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
 • კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;
 • საფინანსო სექტორისა და მისი მარეგულირებელი კანონმდებლობის ცოდნა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა;
 • სასურველია საბანკო პროგრამების  ცოდნა და მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება;
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა;
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • დროის მართვის უნარი;
 • კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა, პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სატელეფონო გაყიდვების სპეციალისტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 18-04-2022 ბოლო ვადა: 18-06-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • ორგანიზაციის საკრედიტო პროდუქტებისა და პროცესების შესწავლა;
 • პოტენციური მომხმარებლების მოძიება სოციალური ქსელითა და სხვა დისტანციური არხებით;
 • პოტენციურ მომხმარებელთან სატელეფონო კომუნიკაცია და მისოს პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება;
 • სოციალურ ქსელში პროფილი/გვერდი/ჯგუფის შექმნა და მისი აქტიურობის ზრდის უზრუნველყოფა;
 • დისტანციური არხების მიხედვით მოძიებულ კლიენტთა ბაზის წარმოება და განახლება;
 • მომხმარებელის საჭიროების ანალიზი და მასზე ორიენტირებული შეთავაზების გაკეთება;
 • ყოველთვური სეილსმენ მიმართულების გაყიდვების გეგმის შესრულება.
 • ყოველთვიური ანგარიშის მომზადება მიმდინარე საქმიანობასა და შედეგებზე;
 • დასახული გეგმის შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება/დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი;
 • MS Office პროგრამების ცოდნა.

უნარ-ჩვევები:

 • სოციალური ქსელების მართვისა და მოლაპარაკებების ეფექტურად წარმართვის უნარი;
 • სირტულეებთან ამკლავებისა და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.

რას გთავაზობთ?

 • განვითარებასა და შედეგებზე ორიენტირებული გუნდის წევრობას;
 • მუდმივი განვითარების შესაძლებლობას;
 • მეგობრულ სამუშაო გარემოს;
 • დამატებითი ბენეფიტები: ჯანმრთელობის დაზღვევა/FitPass სარგებლობა.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

დაკრედიტების ექსპერტი,საკრედიტო მიმართულების სტაჟიორი - თელავი, გურჯაანი, ლაგოდეხი

გამოქვეყნდა: 03-05-2022 ბოლო ვადა: 03-07-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება;
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება;
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი;
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე - რუსთავი

გამოქვეყნდა: 20-04-2022 ბოლო ვადა: 20-05-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება; 
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება; 
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში; 
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება; 
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება;
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება;
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება; 
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში;
 • მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე;
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 
 • სასურველია საბანკო კომპიუტერული პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება; 
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული; 
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით