ვაკანსიები

ვაკანსიები

უმცროსი ბუღალტერი

გამოქვეყნდა: 23-07-2021 ბოლო ვადა: 23-08-2021

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • მისოს ოპერაციებისა და მათი შედეგების აღრიცხვა/კონტროლი ბუღალტრული აღრიცხვის დარიცხვის მეთოდის მიხედვით;
 • ძირითადი საშუალებების, მცირეფასიანი ინვენტარისა და საწყობის ანგარიშებზე ოპერაციების სწორი, დროული შესრულება;
 • მისოს სამეურნეო, საკანცელარიო და სხვა ხარჯებთან დაკავშირებული ოპერაციების შესრულება;
 • დებიტორული-კრედიტორული და სხვა ტრანზიტული ანგარიშების კონტროლი;
 • საბანკო ტრანზაქციების აღრიცხვის უზრუნველყოფა;
 • rs.ge-სთან მუშაობა;
 • უშუალო ხელმძღვანელის მიერ მიცემული დავალებების შესრულება;


პოზიციისთვის საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და უნარები:

 • უმაღლესი განათლება;
 • სასურველია მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;
 • სასურველია იცოდეს - საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა;
 • სასურველია - საბანკო პროგრამების  ცოდნა და მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება;
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენის ცოდნა;
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

უმცროსი ანალიტიკოსი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 27-05-2021 ბოლო ვადა: 12-08-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • სავალუტო ბაზრის მონიტორინგი და ანალიზი;
 • მისოს სავალუტო კურსების დადგენაში მონაწილეობის მიღება;
 • შესრულებული ნაღდი და უნაღდო კონვერტაციების მონიტორინგი;
 • სავალუტო პოზიციის გახსნა/დახურვასთან დაკავშირებით წინადადედბის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
 • ანგარიშგებების მომზადება;
 • მისოს ლიკვიდური სახსრების კონტროლში მონაწიელეობის მიღება;
 • ხაზინის ჯგუფის საქმიანობის სრულყოფისთვის წინადადებების მომზადება და ხაზინის ჯგუფის უფროსთან წარდგენა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ეკონიმიკური, ფინანსური ან სხვა მომიჯნავე მიმართულებით;
 • ძირითადი, საბაზისო ფინანსური ინსტრუმენტების ცოდნა;
 • სასურველია მსგავს პოზიციაზე მუშაობის სამუშაო გამოცდილება;
 • სასურველია Bloomberg - ის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;
 • რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა;
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების, განსაკუთრებით Excel-ის მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • სწრაფი გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
 • მათემატიკური და ანალიტიკური აზროვნება.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

პრობლემური აქტივების სპეციალისტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 08-07-2021 ბოლო ვადა: 08-08-2021

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • მის პასუხისმგებლობაში არსებული სესხების დამუშავება, კონტროლი
 • მის პასუხისმგებლობაში არსებული სესხების გაპრობლემების მიზეზების გამოვლენა, სისტემატიური რისკების არსებობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში უშუალო უფროსის ინფორმირება
 • მსესხებლებთან/თავდებებთან და საკონტაქტო პირებთან სატელეფონო კავშირი, მოლაპარაკებების წარმართვა ვალდებულებების განულების, გრაფიკში ჩაჯდომის ან გადახდის გადანაწილების (რესტრუქტურიზაცია) მიზნით
 • სისტემატიური კონტაქტი მსესხებელთან და საკონტაქტო პირებთან მისი მეთვალყურეობის ქვეშ არსებული სესხის სრულად დაფარვამდე
 • სესხების ამოღების მიზნით, ვიზიტები მსესხებლის სამუშაო და საცხოვრებელ ადგილებზე
 • სესხების რესტრუქტურიზაციის თაობაზე განაცხადების განხილვა და ჯგუფის უფროსისთვის წარდგენა
 • ჯარიმების კორექტირების თაობაზე განაცხადების განხილვა და ჯგუფის უფროსისთვის წარდგენა.

პოზიციისთვის საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და უნარები:

 • უმაღლესი განათლება ეკონომიკის, ბიზნეს ადმინისტრირების, იურიდიული ან მსგავსი მიმართულებით
 • საფინანსო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე - მარნეული

გამოქვეყნდა: 07-07-2021 ბოლო ვადა: 07-08-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში
 • მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
 • სასურველია საბანკო კომპიუტერული პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე - ლაგოდეხი

გამოქვეყნდა: 30-06-2021 ბოლო ვადა: 30-07-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება; 
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება; 
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში; 
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება; 
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება;
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება;
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება; 
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში;
 • მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე;
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 
 • სასურველია საბანკო კომპიუტერული პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება; 
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული; 
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით