ვაკანსიები

ვაკანსიები

პრობლემური აქტივების ჯგუფის უფროსი

გამოქვეყნდა: 25-02-2021 ბოლო ვადა: 25-03-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • მისოს პრობლემური აქტივების ჯგუფის ხელმძღვანელობა, მისი მუშაობის კოორდინაცია, თანამშრომელთა შორის სამუშაოების, საქმეების და ფუნქციების განაწილება, შესრულების კონტროლი; 
 • სესხების აღდგენის პროცესის ორგანიზება, ზედამხედველობა და მართვა; 
 • დადგენილი ინსტრუქციების/პროცედურების შესაბამისად პრობლემურ კალათებში სესხების განაწილების და მათი დამუშავების პროცესის კონტროლი; 
 • პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი, ადრეულ სტადიაზე პრობლემური სესხების გამოვლენა და მათზე რეაგირების ზომების განსაზღვრა; 
 • მსესხებლებთან/თავდებებთან და საკონტაქტო პირებთან სატელეფონო კავშირი, მოლაპარაკებების წარმართვა ვალდებულებების განულების, გრაფიკში ჩაჯდომის ან გადახდის გადანაწილების (რესტრუქტურიზაცია) მიზნით; 
 • სისტემატიური კონტაქტი მსესხებელთან და საკონტაქტო პირებთან განყოფილების მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი სესხის სრულად დაფარვამდე; 
 • სესხების აღდგენის მიზნით, ვიზიტები მსესხებლის სამუშაო და საცხოვრებელ ადგილებზე; 
 • სესხების რესტრუქტურიზაციის თაობაზე განაცხადების განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება; 
 • ჯარიმების კორექტირების თაობაზე განაცხადების განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება უფლებამოსილების ფარგლებში; 
 • სასამართლოს, არბიტრაჟსა ან აღსრულებაზე გადასაცემი საქმეების დროული გამოვლენა და პროცესში იურიდიული განყოფილების ჩართვა; 
 • სასამართლო/საარბიტრაჟო ან/და აღსრულების ეტაპზე მორიგების თაობაზე მოლაპარაკება და გადაწყვეტილების მიღება; 
 • აღმასრულებელთან ერთად მოვალის უძრავი ქონების აღწერა-დაყადაღების პროცესში მონაწილეობის მიღება; 
 • კერძო ან/და საჯარო აღმასრულებელთან სისტემატიური კონტაქტი შესრულებულ და დაგეგმილ სამუშაოებთან დაკავშირებით; 
 • იძულებითი აუქციონის კონტროლი და მისოს სახელით მონაწილეობის მიღება; 
 • დასაკუთრებული უძრავი ქონების გამოსყიდვაზე ძველ მესაკუთრესთან მოლაპარაკებების წარმოება შეთანხმების მისაღწევად, მიღწეული შეთანხმების პირობების დაცვის მონიტორინგი; 
 • ჩამორთმეული სატრანსპორტო საშუალებების მსესხებლებთან უზრუნველყოფის დაბრუნების სანაცვლოდ მოლაპარაკება სესხების დაფარვის თაობაზე; 
 • სარეალიზაციოდ გამზადებული ქონების გადაცემა პრობლემური აქტივების რეალიზაციის ჯგუფისათვის, სარეალიზაციო პირობების დაავტორიზება; 
 • პრობლემური სესხების კომიტეტისთვის მომზადებული რეპორტების მონიტორინგი და კომიტეტზე წარდგენა; 
 • განყოფილების შიდა ანგარიშგებების წარმოების უზრუნველყოფა და კონტროლი; 
 • ვადაგადაცილებული პორტფელის ანალიზი, რისკების გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიკაცია, შეფასება, რეკომენდაციების მომზადება, მიტიგაციის ზომების დანერგვა, მართვა და კონტროლი; 
 • მისოს რისკების ბიუჯეტის შედგენაში მონაწილეობის მიღება;
 • მისოს მარეგულირებელი საკანონმდებლო ცვლილებების პრობლემური აქტივების მართვის მიმართულებით ცვლილებების ანალიზი, მისოს ყოველდღიურ საქმიანობაში გასატარებელი ღონისძიებების განსაზღვრა და დანერგვის უზრუნველყოფა; 
 • განყოფილების საქმიანობასთან დაკავშირებული რისკ პარამეტრების პროგნოზირება, პროგნოზების შედარება რეალურ შედეგებთან, განსხვავებული რეალური შედეგების არსებობის შემთხვევაში მიზეზების დადგენა და პროგნოზების კორექიტრება; 
 • პრობლემური აქტივების მართვის მიმართულებით თანამშრომლებისთვის ტრენინგების მომზადება, ჩატარების უზრუნველყოფა.     

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება:

 • უმაღლესი განათლება. სასურველია მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების, იურიდიული ან მსგავსი მიმართულებით;
 • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება.

კომპეტენცია:

 • აუცილებელია - საფინანსო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება; საფინანსო ბაზარის ცოდნა; საბანკო პროგრამების ძირეული ცოდნა და მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება; საოფისე პროგრამების ცოდნა; ინგლისური და რუსული ენების სრულყოფილი ცოდნა;
 • სასურველია - მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო მოთხოვნების ცოდნა.

უნარ-ჩვევები:

 • აუცილებელია - ანალიტიკური აზროვნება, გუნდის მართვის უნარი, პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა, პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი, კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სასურველია - თვითკრიტიკულობა, თვითმოტივირებულობა.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

პრობლემური აქტივების უფროსი სპეციალისტი

გამოქვეყნდა: 25-02-2021 ბოლო ვადა: 25-03-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • მის პასუხისმგებლობაში არსებული სესხების დამუშავება, კონტროლი;
 • მის პასუხისმგებლობაში არსებული სესხების გაპრობლემების მიზეზების გამოვლენა, სისტემატიური რისკების არსებობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში უშუალო უფროსის ინფორმირება;
 • მსესხებლებთან/თავდებებთან და საკონტაქტო პირებთან სატელეფონო კავშირი, მოლაპარაკებების წარმართვა ვალდებულებების განულების, გრაფიკში ჩაჯდომის ან გადახდის გადანაწილების (რესტრუქტურიზაცია) მიზნით;
 • სისტემატიური კონტაქტი მსესხებელთან და საკონტაქტო პირებთან მისი მეთვალყურეობის ქვეშ არსებული სესხის სრულად დაფარვამდე;
 • სესხების ამოღების მიზნით, ვიზიტები მსესხებლის სამუშაო და საცხოვრებელ ადგილებზე;
 • სესხების რესტრუქტურიზაციის თაობაზე განაცხადების განხილვა და ჯგუფის უფროსისთვის წარდგენა;
 • ჯარიმების კორექტირების თაობაზე განაცხადების განხილვა და ჯგუფის უფროსისთვის წარდგენა;
 • აღმასრულებელთან ერთად მოვალის უძრავი ქონების აღწერა-დაყადაღების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
 • ჩამორთმეული სატრანსპორტო საშუალებების მსესხებლებთან უზრუნველყოფის დაბრუნების სანაცვლოდ მოლაპარაკება სესხების დაფარვის თაობაზე;
 • პრობლემური სესხების კომიტეტისთვის რეპორტების მომზადება;
 • განყოფილების შიდა ანგარიშგებების მომზადება.     

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება:

 • უმაღლესი განათლება სასურველია ეკონომიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების, იურიდიული ან მსგავსი მიმართულებით.


კომპეტენცია:

 • აუცილებელია - საფინანსო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება; საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 • სასურველია - მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება; ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა.

უნარ-ჩვევები:

 • აუცილებელია - კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნება; პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სასურველია - თვითკრიტიკულობა, თვითმოტივირებულობა.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 25-02-2021 ბოლო ვადა: 25-03-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი - ქუთაისი, გურჯაანი, მარნეული, რუსთავი, გორი, ახალციხე

გამოქვეყნდა: 25-02-2021 ბოლო ვადა: 25-03-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სოციალური მედიის სპეციალისტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 11-02-2021 ბოლო ვადა: 11-03-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • სოციალური მედიის სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელება; 
 • მარკეტინგული აქტივობების დაგეგმვასა და ბიუჯეტირებაში მონაწილეობის მიღება;
 • კომპანიის ვებგვერდის, სოციალური გვერდების  მართვა;
 • მისოს სოციალური მედიის არხების მართვა, შესაბამისი კონტენტის შექმნა/განთავსების უზრუნველყოფა; 
 • სოციალური მედიის არხებზე სარეკლამო კამპანიების განთავსება, მართვა, რეპორტინგი;
 • მისოს სოციალური მედიის არხების  ეფექტურობის ანალიზი და შესაბამისი რეპორტების მომზადება; 
 • მომხმარებელთა ჩართულობის გაზრდის მიზნით ახალი კამპანიების შემუშავება და განხორციელება;
 • ხელმძღვანელის მიერ მიცემული სხვა დავალებების შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ბიზნესის, მარკეტინგის ან მომიჯნავე დარგში. 
 • მსგავს პოზიციაზე  მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • რუსული და ინგლისური ენების კარგად ცოდნა;
 • Facebook და Google ads-ის კარგად ცოდნა;
 • MS office პროგრამების კარგად ცოდნა;
 • შემოქმედებითი აზროვნება;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, თვითმოტივირებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მიკრო დაკრედიტების ექსპერტი - მარნეული

გამოქვეყნდა: 10-02-2021 ბოლო ვადა: 10-03-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება;
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება;
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი;
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით;
 • სასურველია საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სავალუტო ბაზრის ანალიტიკოსი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 09-02-2021 ბოლო ვადა: 09-03-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • სავალუტო ბაზრის მონიტორინგი და ანალიზი
 • მისოს სავალუტო კურსების დადგენა
 • შესრულებული ნაღდი და უნაღდო კონვერტაციების მონიტორინგი
 • მისოს სავალუტო პოზიციის კონტროლი
 • სავალუტო პოზიციის გახსნა/დახურვასთან დაკავშირებით, ლიმიტის ფარგლებში, გადაწყვეტილების მიღება
 • სავალუტო ბაზარზე ეფექტურად ვაჭრობის უზრუნველყოფა
 • ანგარიშგებების მომზადება
 • მისოს ლიკვიდური სახსრების კონტროლში მონაწიელეობის მიღება
 • ხაზინის ჯგუფის საქმიანობის სრულყოფისთვის წინადადებების მომზადება და ხაზინის ჯგუფის უფროსთან წარდგენა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ეკონიმიკური, ფინანსური ან სხვა მომიჯნავე მიმართულებით
 • მსგავს პოზიციაზე მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება
 • ძირითადი, საბაზისო ფინანსური ინსტრუმენტების ცოდნა
 • სასურველია Bloomberg - ის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა
 • რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა
 • სწრაფი გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სატელეფონო გაყიდვების ოპერატორი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 05-02-2021 ბოლო ვადა: 05-03-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • მისოს მომხმარებელთან ტელეფონით დაკავშირება და კომპანიაში მიმდინარე სიახლეების, აქციების და ახალი პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება;
 • პოტენციურ მომხმარებლებთან გამავალი ზარების განხორციელება პროდუქტებისა და მომსახურების შეთავაზების/გაყიდვების მიზნით;
 • გაყიდვების ხელშეწყობა და მისოს პროდუქტების ეფექტურად წარმოჩენა, მომხმარებელთა დაინტერესების გაზრდა;
 • გაყიდვების პროცესის მონიტორინგი; 
 • პოტენციური კლიენტების ბაზის შექმნასა და მართვაში მონაწილეობა;
 • ინფორმაციის სწორად დაფიქსირება, კლასიფიკაცია და დროული რეაგირება;
 • საჭიროების შემთხვევაში მისოს ჩატში, ელ-ფოსტასა და Facebook გვერდზე კომუნიკაცია.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება - ბაკალავსრის ხარისხი;
 • მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება მომხმარებელთა მომსახურების სფეროში.  გაყიდვების ან ქოლ-ცენტრის ოპერატორის პოზიციაზე მუშაობა ჩაითვლება უპირატესობად;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Word, Excel.);
 • რუსული  ენის  ცოდნა; 
 • გამართული წერისა და მეტყველების უნარი;
 • სწრაფი და უშეცდომო ბეჭდვის უნარი; 
 • მოლაპარაკების წარმოების უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით