ვაკანსიები

ვაკანსიები

ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი - რუსთავი

გამოქვეყნდა: 21-11-2019 ბოლო ვადა: 20-12-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით
 • სასურველია საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

გამოქვეყნდა: 14-11-2019 ბოლო ვადა: 14-12-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • პერსონალის მართვის ერთიანი სტრატეგიის, პოლიტიკისა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება
 • პერსონალის მართვის სრულყოფილი საინფორმაციო ბაზის შექმნა  და ფუნქციონირება თანამედროვე ტექნოლოგიების საფუძველზე
 • კომპანიასა და მის სტრუქტურულ ერთეულებში პერსონალზე მოთხოვნის განსაზღვრის მექანიზმის შემუშავება, დანერგვა და განვითარება
 • პერსონალის სტაბილურობის, მოძრაობისა და დენადობის პერიოდული ანალიზი, ძირითადი მიზეზებისა და პრობლემების გამომჟღავნება, ანალიზის განხორციელება და ხელმძღვანელობისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება
 • ყოველთვიურად საკადრო ცვლილებების დაფიქსირების და მის საფუძველზე სახელფასო უწყისების მომზადების კოორდინაცია
 • ორგანიზაციასა და მის სტრუქტურულ ერთეულებში, ყოველი სამუშაო ადგილისთვის მუშაობის ნორმალური პირობების უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება  და განხორციელება
 • პერსონალის მართვის სისტემის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა
 • ყოველი თანამდებობისთვის სამუშაოთა აღწერა-დახასიათებების, პროფესიულ-კვალიფიციური მოთხოვნების, თანამდებობრივი ვალდებულებებისა და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა
 • ვაკანტურ თანამდებობებზე კადრების მოზიდვის პროცედურების ორგანიზება და განხორციელება
 • პერსონალის შერჩევისა და დანიშვნის პროცედურების (კონკურსი, ტესტირება, გასაუბრება, მუშაობის პროცესში გამოცდა, საგამოცდო ვადით მიღება და ა.შ. ) ორგანიზების კოორდინაცია
 • ხელმძღვანელთა სათანადო მასალებითა და კონსულტაციებით უზრუნველყოფა მათი თანამშრომლების სამუშაო დაგეგმვის, შესრულების, შეფასებისა და ანგარიშგების საკითხებზე
 • ადამიანური რესურსების განვითარების სტატეგიული გრძელვადიანი და მოკლევადიანი პროგრამების შედგენა, ამ სფეროში არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირება და მათი აღმოფხვრის რეალიზება
 • პერიოდულად ადამიანური რესურსების პროფესიული დონის შესაბამისობის დადგენა მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოების პროფესიულ-კვალიფიციურ მოთხოვნებსა და თანამდებობრივ ვალდებულებებთან
 • პერიოდულად თანამშრომელთა შეფასების პროცესის ორგანიზება, განხორციელებული საქმიანობის შესრულების და კომპეტენციების შეფასების კოორდინაცია
 • თანამშრომელთა სწავლების და ტრენირების პროცესის კოორდინაცია
 • პერსონალის რეზერვის ფორმირების ორგანიზება,  რეზერვის წყაროების დადგენა, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, განახლება, პერიოდული ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება
 • ახალი თანამშრომლების მიერ პრაქტიკისა და სტაჟირების გავლის პროცესის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა
 • თანამშრომლების მოტივირებისა და კარიერის მართვის ეფექტიანი  სისტემის შექმნა და პერმანენტული განვითარება, ხელმძღვანელობისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების პერიოდულად მიწოდება
 • თანამშრომელთა კონსულტირება ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის კომპეტენციასთან არსებულ საკითხებზე (შრომითი ურთიერთობების რეგულირების სფეროში, მეთოდური მასალების მომზადება და ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის გადაცემა და ა.შ.)
 • კონფლიქტების მართვა, ორგანიზაციაში სასურველი სოციალურ-ფსიქოლოგიური გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება
 • ახალმიღებული პერსონალის ფსიქო-ფიზიოლოგიური, სოციალური და პროფესიული ადაპტირების პროცესის ხელშეწყობა
 • თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოება, ყველა აუცილებელი ინფორმაციის აკუმულირება, თანამედროვე ინფორმაციული ბაზის შექმნა, მისი განახლება, მიმდინარე პროცესების პერიოდული ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • აუცილებელია - უმაღლესი განათლება
 • სასურველია -  მაგისტრის/დოქტორის ხარისხი შრომის ეკონომიკის/ადამიანური რესურსების მართვის მიმართლებით
 • აუცილებელია - ზოგადი მათემატიკის ცოდნა, ქართული ენის მაღალ დონეზე ცოდნა, საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა; ინგლისური ენის საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა, შრომის ბაზრის მიმდინარე ტენდენციებში გარკვეულობა, შრომის კოდექსის ცოდნა
 • სასურველია -  ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა, უმაღლესი მათემატიკის ცოდნა, ექსელთან მუშაობის განსაკუთრებულად მაღალი უნარები, შრომის სამართლის საფუძვლების ცოდნა, ეფქტური შრომის ორგანიზების უნარები
 • აუცილებელია - ადამიანებთან  პოზიტიური ურთიერთობების დამყარების უნარი, დარწმუნების უნარი, პრეზენტაციის უნარი, ეფექტური კომუნიკაციის უნარი, მოსმენის უნარი, ინფორმაციის ამოღების უნარი, დროის მართვის უნარი, ეფექტური დაგეგმარების უნარი, დაკვირვების უნარი, ახალი ტექნოლოგიების სწრაფი ათვისების უნარი, კონფლიქტების ეფექტურად მართვის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება, კოლეგიალურობა, გუნდურობა
 • სასურველია - შემოქმედებითი აზროვნების უნარი, თვითკრიტიკული, თვითმოტივირებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე, თბილისი

გამოქვეყნდა: 13-11-2019 ბოლო ვადა: 18-12-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში
 • მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
 • სასურველია საბანკო კომპიუტერული პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 04-10-2019 ბოლო ვადა: 11-12-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით